Search in suggestions?

Defaultfiltrering vid "sök" medlemmar/visning av medlemsnummer

Avatar image
Staffan Österling wrote
Jul 01 (24 days ago)
För närvarande listas "supporten" bland medlemmar. Det upplevs som störande och udda att supportkonto redovisas på klubbnivå. Om inte detta kan lösas på annat sätt föreslås att defaultfiltrering sker så att medlemmar med ental i medlemsnummer == supporten inte visas.
Nuvarande listning av medlemsnummer förefaller innehålla en systemmässig organisationsdel. Defaultfiltrering föreslås ske så att organisationsdelen av medlemsnumret inte redovisas
New
0 votes